Met een Hart van Vrijheid van 17 december 2022

Naar een ander elan

 

Bijlage: 

Ik zal niet komen 15 April maar zal hier mijn reden toelichten en bijdragen toevoegen.

 

Er wordt gevraagd naar wat Hart voor vrijheid voor mij betekent:

En zelfs voorgesteld hiervan opnamen te maken. 

Dat zou zomaar  van mijzelf uit een emotioneel en geagiteerd filmpje kunnen worden.

Of er zou een boodschap richting hoop en verwachting kunnen komen.  

Of een combinatie van beiden. 

Of een waar elke innerlijke beleving en emotie is weggedrukt.

 

Als ik me inleef, mijn gevoeligheden in ogenschouw neem wordt zo’n moment opname 

niet meer dan een moment opname. 

Waar mogelijk nog in wordt geknipt en geplakt.

 

Betrokkenheid

Er is echter wel betrokkenheid. En dit vanwege mijn identificaties met sommigen van mijn profielen bij allerlei assessments, waaronder esoterische.

 

Er spelen dus meerdere kanten waar innerlijke prikkels (uit verleden) en externe gevoeligheid (in het heden) bepalend zijn. 

 

Een kant van de leerervaring zegt me bv.: ’zo niet verder’

Een andere kant van me onderkent het belang van-, en wil zoeken naar-, bijdragen aan alternatieve bestuursstijlen en politieke bedrijvigheid. 

 

Dat heeft voor mij te maken met:  noodzaak van cultuur verandering, afstemming met tijdgeest, en moment van urgentie.

 

DNA invulling van een politieke vereniging?

Ik ga van het volgende uit bij zoiets als ’ invoelen op tijdgeest’:

 

-Vele millennia bewustzijn ontwikkeling bij oude ordes echter zonder innerlijke belevingswereld. Geestelijke voeding nog van buiten naar binnen.

-Een overgang van oude naar nieuwe orde

-Nu een fase van onzekerheid en wanorde. Een ’onderhuidse (her)ordening van mens en samenleving’.

-Winnaars en verliezers, voor- en achterhoede, slopers en bouwers

-Wie tot wat gaat behoren is ongewis. Maar wordt van alle kanten beïnvloed en gepoogd sturing aan te geven. De wanorde levert bij velen ook spanningen op, wordt in het polieke spel of parallele samenleving naar vermogen benut .

-Een beginperiode van: Innerlijk ontwaken en individualiseren van hele volksmassa’s?

-Er ontstaat meer bewustwording op  ’Levens formules’ (Term van Maarten Zweers)

-Met 5d snelheid en mondialisering raken deze formules steeds meer vervlochten, complexer, meer samenhangend

-Veranderingen en transities binnen natiestaten en samenleving (mogen/gaan) versnellen 

-De complexe ordening raakt steeds meer ’Thorus  verdicht’. (Mijn aanvulling).

-Meerdere  tijdlijngrids van ontwikkeling vloeien samen. 

-Er zijn voorhoede- en achterhoede culturen (die rondtrekken en migreren of via 5d internet elkaar ontmoeten of  (des)informeren).

-Met grenzen aan groei in grondstoffen (water) en met een koers van expansie van economische groei, militaire zeggingskracht en informatietechnologie (kapitalisme, transhumanisme; ai) zou je kunnen  veronderstellen dat we toewerken naar een eindfase.

-Uitkomst geboorte kanaal van torus is aan ons. #Wijmakenons

 

Aannames/ Stellingen:

+Spirituele beleving inbrengen in politiek is niet levensvatbaar

+Beschouwelijke beleving inbrengen in politiek is wel levensvatbaar

+Vanwege complexiteit is het zoeken en leggen van verbanden op kosmisch/universeel/ spiritueel/religieus terrein wezenlijk en zinvol. 

+Natuurwetten en beschouwingen van allerlei aard  en leerscholen kunnen hier bij helpen.

+Je zou dat processen van innerlijk ontwaken kunnen noemen

+Er zijn voor- en achterculturen

+Met innerlijk ontwaken (en non-dualiteit, eenheidsbeleving) wordt uiterlijke strijd door innerlijke strijd vervangen

+Ontwikkeling en perioden van bewustzijn ontwikkleing zijn in stand van hemellichamen, incl.Sedna, terug te vinden (maar dit terzijde ;).

 

Terug naar de vraag: HvV DNA?

Hoe willen we de innerlijke bron van zo’n nieuwe orde gaan toepassen en uitdragen?

Wat  is nu een perspectief en inzicht op het grotere ’tijdgeest’ gebeuren?

 

Mijn Post-its bijdrage

Wij maken Hart voor Vrijheid als wij / ik maak mijn Hart vrij als ik:

 

*Het potentieel dat het leven in zich draagt (bewust en gewetensvol) onderzoek en faciliteer 

*Wezenlijk potentiël helpen ontwikkelen (wet van Syntropy door A.s. Gyorgyi)

*Eigen plek hierbinnen zoeken, innerlijk ontwaken (van individu, vereniging, partij etc.)

***Gaat samen met  innerlijke psychologische strijd aangaan.

***Tot innerlijke wroeging kunnen komen

***Als eenmaal afgestemd: kan innerlijke zekerheid door overgave aan het leven worden ervaren  

(lage ego)verfijningen in ons menszijn helpen doorbreken (met ’vuur’ element) en hogere  (zielsdomein ego) ontsluiten (met ’vuur element en zachte kracht). 

 

*het grote ’ik ego’ volgen ; onze ’hogere ego, ziels missie’ bezien

***Phoenix vuur en water resets integreren (vergt. Zondvloed; Sedna).

=> leidt tot creatievelingen, nieuw elan, beautycratie!

 

Toelichting:

Exponentiele verandering van (mondiale) samenleving.

Hiervan bewust zijn, eigen plek hierbinnen zoeken, innerlijk ontwaken. 

Het faciliteren hiervan leidt tot in-spiratie, creativiteit, fantasie, kunstbeoefening en kunstbeleving 

Draagt bij aan vergeestelijking i.p.v. materialisering.

 

De (kosmische) ruimte die hieruit ontstaat; geboorte (door het torus kanaal) kan bijdragen aan ’#Nieuwelan’, nieuwe orde, passie, gedrevenheid, idealisme, verinnerlijking en  geestelijke cq.spirituele lading dus losgeweekt van omstandigheden..

 

En een vrijer hart?

Wanneer abstract, samenhangend en holistisch denken samen mogen gaan met  innerlijke verbeeldingskracht (en rechtdoende identificaties).

 

Het vraagt om openheid, aandacht en inleving. Om compassie, in hoogste zin van liefde.

 

En het vraagt om ruimte. Ruimte voor:

Onderzoek naar innerlijke identificaties

Loskomen van (oude)eer- en collectieve groepsgeest onderricht

Andere belevingen van liefde zien.

 

Aldus:

**De fase van ’onderhuidse ordening van mens en samenleving’  krijgt richting vanuit: Wij maken ons Hart voor Vrijheid.

**Wordt het  oude  ’gesloopt’ en het nieuwe opgebouwd. 

**Slopers en bouwers, ieder hun rol en beiden functioneel. 

**Het vraagt om zelfkennis over de eigen zieledomein en missie. 

**En wanneer onze persoonskwaliteiten passen bij ons zielendomein komt er automatisch potentieel vrij. 

 

 

So far,

14-4-’23

 

 

Thorus heelal nu tijd Thorus heelal nu tijd
thorus involution evolution thorus involution evolution
Thorus angst liefde Thorus angst liefde
thorus wormhole thorus wormhole
opperbouwmeester opperbouwmeester